Статья - Новости - Пресс-служба - Днепроспецсталь
Русская версияEnglish versionПоискКарта сайта
Статья - Новости - Пресс-служба - Днепроспецсталь
КомпанияСоциальная ответственностьПродажиЗакупкиПресс-служба
Новости
Выставки и конференции
Корпоративное издание "Электрометаллург"
Информационные материалы
ГодМесяц
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
21 Марта
До уваги акціонерів ПАТ "Дніпроспецсталь"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД “ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ” ІМ. А. М. КУЗЬМІНА»

місцезнаходження якого: Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», що відбудуться 24 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 69008, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 83, територія Товариства, у залі засідань Прокатного цеху. Прохід до цеху крізь центральну заводську прохідну.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 8 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2013 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році.

8. Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2012 рік

Найменування показника

Період

Звітній

2012р.

Попередній

2011р.

Усього активів

2 415 026

2 194 476  

Основні засоби

1 234 107

400 200  

Довгострокові фінансові інвестиції

2 069

2 044

Запаси

584 417

678 278

Сумарна дебіторська заборгованість

486 489

578 415

Грошові кошти та їх еквіваленти

49 129

48 072

Нерозподілений прибуток

(516 312)

(334 591)

Власний капітал

180 588

240 168

Статутний капітал

49 720

49 720

Довгострокові зобов’язання

741 057

804 352

Поточні зобов’язання

1 472 815

1 136 005

Чистий прибуток (збитки)

 (176 242)

6 394

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 075 030

1 075 030

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів 

180 588

240 168

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

6 605

7 173Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» – Україна, 69008, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.81, кім. 334, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) робочий час з 8.15 до 16.45 (перерва з 12.15 до 12.45), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління корпоративних прав Дєєва Ю.Б.

Телефони для довідок: (061) 283-43-06, тел./факс. (061) 283-42-02

Правління ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»

Версия для печатиВерсия для печати